Algemene voorwaarden

 1. Identiteit van de firma

Les Muzes BV
Oude Baan 46 - 3060 Bertem

België

Emailadres: [email protected]
IBAN BE64 7340 7548 0052
BTW: BE 1006.371.040

 

 1. Over deze algemene voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en leveringen. Iedere bestelling op de website impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.

2.2 Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

 

 1. Het plaatsen van een bestelling

3.1 U kunt een bestelling plaatsen door het bestelformulier op www.lesmuzes.be in te vullen en deze bestelling te versturen.

3.2 Op het moment dat u een bestelling heeft geplaatst, ontvangt u een bestelnummer.

3.3 Door een bestelling te plaatsen, verbindt u zich ertoe producten te kopen volgens de door ons vermelde voorwaarden.

3.4 Indien wij uw bestelling aanvaarden, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door u een orderbevestiging te sturen. Wij sturen u deze orderbevestiging per email. De orderbevestiging is bindend vanaf het moment dat deze verzonden wordt. Indien wij uw bestelling niet kunnen aanvaarden, zullen wij trachten contact met u op te nemen per email of telefoon.

3.5 Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

3.6 Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen van eerdere bestellingen is Les Muzes bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

 

 1. Prijzen

4.1 De vermelde prijzen op de website zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten, tenzij anders bepaald.

4.2 De vermelde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen.

 

 1. Betalingswijze

5.1 De betaling kan enkel geschieden via de betaalmodules zoals deze op de website voorkomen.

5.2 Alle artikelen blijven uitsluitend onze eigendom totdat zij volledig betaald zijn.

 

 1. Herroepingsrecht

6.1 Conform de wet van 30 december 2013 inzake boek VI van het Wetboek Economisch recht "marktpraktijken en consumentenbescherming", heeft de consument het recht om, binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, Les Muzes schriftelijk op de hoogte te stellen dat hij of zij wil verzaken aan zijn/haar aankoop, met uitzondering van de producten in het segment lingerie en zwemkledij die zonder uitzondering niet kunnen worden teruggestuurd indien de verzegelde verpakking is geopend geweest. Wij vragen uitdrukkelijk uw naam & rekeningnummer bij te voegen bij het geretourneerde pakket opdat wij uw bestelling kunnen traceren alsook het verschuldigde bedrag kunnen terugstorten op de desbetreffende rekening. Indien deze niet aanwezig is, zullen wij ook geen enkele moeite doen om u te bereiken. 

6.2 Wij adviseren de consument om het teruggestuurde product terug te sturen in zijn  oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat. Indien een artikel beschadigd wordt terug gestuurd, kan Les Muzes een schadevergoeding van de consument eisen die evenredig is aan de waardevermindering die het artikel ondergaan heeft. (artikel VI.51 , §2 WER) Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.

6.3 De kosten voor het retourzenden komen voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de consument. 

6.4 Les Muzes raadt aan een koerier te gebruiken bij het terugsturen van producten om de mogelijkheid te hebben het pakket te kunnen volgen via een Track en Trace nummer. Les Muzes zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor de terugbetaling van goederen die verloren, gestolen of beschadigd zijn.

6.5 De terugbetaling zal gebeuren binnen de 7 dagen na ontvangst van de retour door Les Muzes, op voorwaarde dat alle voorwaarden zoals hierboven beschreven strikt voldaan zijn. Conform artikel VI.50 §1-§3 WER.

 

 1. Levering

7.1 Wij leveren uw producten aan het leveringsadres zoals dit is aangegeven bij uw bestelling. Les Muzes kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever –en/of facturatieadres en die aanleidingen kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

7.2 De eigendom van en het risico van verlies met betrekking tot uw producten gaan op u over op het moment dat de producten worden geleverd.

7.3 Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 3 à 5 werkdagen. Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

7.4 De bestellingen worden tussen maandag en vrijdag verstuurd, wettelijke feestdagen uitgesloten.

7.5 Indien een product niet in voorraad is wordt de consument via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de consument niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

7.6 Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.

7.7 Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Les Muzes heeft aangesteld.

 

 1. Garantiebepaling

8.1 Zonder afbreuk te doen aan het recht op herroeping, geniet de consument van alle wettelijke garanties die verbonden zijn aan de producten die op onze website verkocht worden. 

8.2 Les Muzes garandeert dat de producten conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de consument er mag van hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

8.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor door leveranciers of producenten verstrekte technische of andere gegevens.

8.4 De consument zal de producten kunnen laten terugbetalen als ze, mits afdoend bewijs, niet conform worden geacht of als ze een verborgen verbrek vertonen. Klachten kunnen per mail worden verstuurd naar [email protected] 

8.5 De consument beschikt over een wettelijke waarborg van 2 jaar.

 

 1. Overmacht

9.1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Wij zijn bijgevolg niet verantwoordelijk.

9.2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

 

 1. Intellectuele eigendom

10.1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

10.2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

 1. Klachtenregeling

11.1  Indien uw klachten zou hebben over onze diensten, kan u ons contacteren via [email protected]

We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen.

 

 1. Toepasselijk recht en jurisdictie betreffende geschillen

12.1 Wij zullen eventuele geschillen snel en efficiënt trachten op te lossen. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop wij met een geschil omgaan en een gerechtelijke procedure wilt beginnen, dient u dit te doen bij de bevoegde rechter in België.

12.2 Op de overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

12.3 Het Online Dispute Resolution Platform, kortweg ODR, is een geschillencommissie bij online aankopen en verkopen binnen de EU. De ODR is sinds 9 januari 2016 actief, en treedt op als informatiepunt over de rechten van de consument en over buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

Hierbij de link http://ec.europa.eu/odr

Het e-mail adres van onze website is hiervoor [email protected]